Documentació d'AttMan

És una aplicació per software AutoCAD® d’Autodesk® vinculada a un full de càlcul de Microsoft Excel. Permet modificar el contingut dels textes que conté un bloc d’atributs d’AutoCAD a través del full de càlcul d’Excel ,sense necessitat d’obrir els arxius DWG. Permet a l’usuari utilitzar tot el potencial del full de càlcul d’Excel (fórmules, relacions entre fulls, …).

Casos pràctics

AttMan 0.9 suporta blocs amb TAGs d’atributs repetits.

Darrera revisió: Novembre 2019.

Introducció

Funcionament simple d’AttMan:

 • Seleccionar el bloc d’atributs.
 • Seleccionar els arxius que contenen aquest blocs d’atributs.
 • Mostrar en el full de càlcul el text contingut en els blocs d’atributs.
 • Modificar a discreció els textes desitjats dins del full Excel.
 • Aplicar els canvis desitjats perquè automàticament es modifiquin els arxius DWG.

L’aplicació té moltes altres funcions secundàries que explicarem posteriorment.

Comparació amb el sistema tradicional:

Sistema tradicional per modificar els textes d’atributs:

 1. Obrir DWG que contingui el bloc amb textes d’atributs.
 2. Seleccionar el bloc amb text d’atributs i modificar-lo.
 3. Fer la mateixa operació amb els 1000 plànols que necessito modificar.
 4. Temps estimat: 1 min per plànol x 1000 plànols = 1000min

Sistema AttMan :

 1. Obrir Excel (1 seg)
 2. Llegir bloc amb text d’atributs d’un plànol que el contingui (30 seg)
 3. Llegir 1000 plans (45min) on l’usuari pot fer una altra tasca.
 4. Modificar en el quadre d’operacions tots la informació que es necessiti utilitzant tot el potencial d’Excel (45min)
 5. Aplicar els canvis (45min) on l’usuari pot fer una altra tasca.
 6. Temps estimat: 135min on només 45min requereixen de la nostra atenció.

Amb AttMan les modificacions ja no requeriran els punts 1,2,3, només en el cas que s’afegeixin plans nous o se n’eliminin d’existents, on repetirem el procés per a aquests fitxers. La informació resultant del quadre d’operacions de l’Excel ens permetrà utilitzar-la per índexs, taules, …

Utilitzant AttMan

AttMan és una plantilla per Excel, de manera que per crear un arxiu nou cal seleccionar la plantilla des del menú nuevo, a la seccióPersonal. Si el que es desitja és modificar un fitxer AttMan existent, només cal obrir-lo.

attman_00.png

Interfície gràfica

La interfície de AttMan es troba integrada dins els menús bàsics del full de càlcul d’Excel.

attman_01.png

Un cop creat un fitxer AttMan obtindrem la següent finestra, amb dos espais definits:

 • Menús i quadre d’opcions
 • Quadre d’operacions

Si el programa detecta algun error apareixerà una finestra de Missatge de Feedback .

attman_02.png

A la part superior trobem un menú integrat en els menús d’Excel, amb totes les aplicacions i opcions que permet el programa.

Sobre

Ens informa de la versió del programa i permet canviar l’idioma.

1. Configuració

Aquest menú ens permet configurar la primera part de el programa amb les següents opcions:

 • Llegir blocs : Detecta tots els blocs que conté el DWG. Seleccionarem a la cel·la G1 el nom de el bloc que conté els atributs que volem processar.
 • Ruta projecte : Ens permet salvar la ruta que es farà servir per els diàlegs de selecció de fitxers.

2. Llegir dades

Aquest menú ens permet seleccionar els arxius que volem processar amb les següents opcions:

 • Fitxers : Emergeix una finestra cercador amb la direcció de la ruta del projecte, on podem seleccionar els arxius que desitgem processar, llegint el bloc seleccionat a cada arxiu.
 • Directori : Emergeix una finestra cercador que ens permet seleccionar un directori on el programa seleccionarà tots els fitxers que conté, llegint el bloc seleccionat a cada arxiu.
  • + Subdirectoris : A més a llegeix els fitxers en subdirectoris recursivament.
 • Selecció : Torna a llegir els atributs del bloc que ja tenim processats en el full de càlcul i que estiguin seleccionats a la columna de selecció a.

3. Escriure dades

Aquest menú ens permet escriure les dades representades en Excel als fitxers DWG amb les següents opcions:

 • Tot : Processa tots els atributs del full de càlcul.
 • Selecció : Processa els fitxers marcats (amb una X) en la columna selecció A.

4. Selecció

Aquest menú ens permet gestionar la columna selecció A amb les següents opcions:

 • Tots : Selecciona tots els atributs del full de càlcul (amb una X).
 • Cap : Elimina totes les X de la columna de selecció.
 • Invertir : Inverteix l’estat de la columna de selecció.

La columna selecció es pot omplir escrivint una X, o seleccionant-ho tot i esborrant lesX dels blocs que no vulguem processar.

5. Manipulació

Aquest menú ens permet modificar l’ordre de les files del full de càlcul sense que es perdi la informació amb les següents opcions:

 • Ordenar per fitxers : Ordena per ordre alfabètic, les files del full de càlcul per a la columna F de * Fitxers *.
 • Ordenar per col. ordre : Ordena per ordre alfabètic, les files del full de càlcul per a la columna B de * Ordre *.
 • Elimina files : Elimina les files seleccionades del full de càlcul. Nota: això no esborra el bloc de l’arxiu DWG respectiu.
 • Netejar full : Elimina tota la informació del full de càlcul.

6. Altres

Aquest menú ens permet connectar el programa amb altres opcions d’AutoCAD amb les següents opcions:

 • Obrir en AutoCAD: Ens permet obrir des d’Excel l’arxiu CAD que conté l’atribut. Ens obrirà una finestra on escollirem una de les següents opcions:
   • Obrir selecció Excel *
   • Obrir per columna Sel. *
 • Enviar a [PlotMan] (/ és / PlotMan /): Ens permet enviar a imprimir en PDF els arxius que contenen els blocs d’atributs. S’obrirà una finestra on escollirem una de les següents opcions:
   • Imprimeix tots *
   • Imprimeix selecció Excel *
   • Imprimeix per columna Sel. *

7. Fitxers

Aquest menú ens permet gestionar els fitxers processats pel programa amb les següents opcions:

 • Copiar fitxers : Permet copiar els arxius processats a qualsevol altra direcció, permet modificar una còpia, mantenint els arxius antics.
 • Moure fitxers : Permet moure els arxius processats a qualsevol altra direcció sense que es perdin les connexions per a aquest aplicació.

Si algunes Referències Externes no fan servir camins relatius, això podria resultar un problema, per evitar-ho recomanem utilitzar Camilion RefMan abans i després.

Ajuda

Aquesta secció ens permet accedir a l’ajuda i contactar amb el nostre equip de desenvolupadors, amb les següents opcions:

 • Manual d’usuari : Per a qualsevol dubte amb el funcionament de el programa, aquí tenim el Manual.
 • Feedback : Si l’usuari té qualsevol problema o alguna proposta de millora que pugui tenir el programa, el nostre equip de desenvolupadors està a la vostra disposició.

Quadre d’operacions

el full de càlcul on trobarem tota la informació que contenen els textes d’atributs dels diferents arxius DWG que anem a editar.

 • Edita Camps : Un cop tinguem els arxius ordenats de la forma desitjada, podem començar a editar els diferents camps de les diferents columnes que s’han creat, en el bloc d’atributs.
 • Omplir Camps : De la mateixa manera podem omplir els camps del bloc on no hi hagi informació.

Compte amb la reorganització de les files i les columnes, sempre s’ha de tenir en compte moure tota la columna o fila sencera.

Un cop tinguem tots els camps desitjats editats farem servir el Menú 3. Escriure dades per aplicar els canvis.

Una barra de procés apareixerà en el nostre escriptori, indicant el funcionament de el programa.

Missatges de Feedback

En cas d’error en l’execució per fallada de el programa s’activarà una finestra, on l’usuari pot explicar en quin punt del procés el programa a deixat de funcionar, i els nostres tècnics rebran la comunicació a l’instant per solucionar el problema.

feedback.png

Casos pràctics

Utilitat de AttMan per controlar Índexs de projectes i títols de plànols

Tenim un projecte amb un gran nombre de plànols. Aquests plànols tenen un format de marges, llegendes, caixetí, … etc. El caixetí és on es descriu amb text la informació que explica el plànol al costat de el projecte que pertany, entre molta altra informació.

El caixetí sol ser una referència i cada caixetí té un bloc amb textes d’atributs inserit amb informació diferent segons projecte (títol de el plànol, vista general, enumeració de plànol, escales, codi, tècnic, delineant, … etc.). El programa permet controlar aquest bloc amb tots els textes d’atributs que contingui.

 1. Obrim un arxiu en Excel, en PERSONAL, seleccionem l’aplicació AttMan.

 2. Triem idioma de l’aplicació.

 3. Seleccionem “llegir blocs”, on s’obrirà una finestra on seleccionarem un fitxer que contingui el bloc amb textes d’atributs que es vol utilitzar.

attman_03.png

 1. L’aplicació llegirà el fitxer i detectarà tots els blocs de l’arxiu, seleccionem el nom del bloc que conté els atributs que volem utilitzar.

attman_04.png

Després, ens dirigim a l’opció «2. Llegir dades “i cliquem on diu” Fitxers “. Seleccionem tots els fitxers que engloba el projecte i li donem on diu “Open”.

attman_05.png

L’aplicació anirà llegint en cada un dels fitxers el bloc que conté els textes amb atributs indicat i els anirà emmagatzemant en el full d’Excel.

Depenent de la quantitat i pes dels fitxers, aquest procés pot ser mes o menys llarg És aconsellable desactivar les referències dels arxius perquè el procés sigui més curt

attman_06.png

Un cop llegits tots els fitxers, es disposa de tota la informació de cada atribut associat al bloc que indiquem.

Gràcies al fet que AttMan és una aplicació bidireccional, tenim la possibilitat, manipular dades des del Excel perquè es modifiqui els fitxers en AutoCAD o viceversa.

Des de la taula en Excel es pot verificar, analitzar, corregir o canviar qualsevol dada que vulguem modificar i després, l’aplicació farà el canvi directament en el (s) fitxer (s) que correspongui.

El més important és que ara tenim de manera centralitzada i controlable tota la informació dels plànols i la podem relacionar amb el nostre índex, de manera que, els passos posteriors, seran senzillament ordenar en el full d’Excel la forma en què volem apareguin aquestes dades en nostre fitxer “Índex” i després traslladar-la a l’AutoCAD.

Utilitat de AttMan per modificar Índexs de projectes

Continuant amb l’exemple anterior.

Si després de generar l’índex que engloba el projecte, sorgeix un canvi, ja sigui per actualització de plànols o perquè ha augmentat el nombre d’aquests. No cal generar de nou el llistat, senzillament busquem, en el llistat de AttMan , el fitxer a què se li ha afegit una nova presentació i en l’opció «2. Llegir dades “punxem on diu” Selecció “i AttMan llegirà únicament el fitxer seleccionat i actualitzarà la base de dades en el Excel.

Sempre que apareix alguna dada nova, l’aplicació ho ressalta amb color verd

attman_07.png

Així el nostre índex s’actualitzaria gairebé de manera automàtica.

Utilitat de AttMan per modificar la descripció dels atributs d’un bloc

Suposem que hem generat, amb AttMan , un llistat en Excel dels atributs de la caixa per fer l’Índex d’un projecte (tal com es va explicar en els casos anteriors). Resulta que, un cop generat, sorgeix un canvi i cal modificar la descripció d’un dels atributs.

Segons el procediment normal, caldria anar fitxer a fitxer modificant el (s) atribut (s) afectats, procediment molt llarg.

Amb l’aplicació AttMan, de Camilion, només cal modificar la descripció dins el llistat d’Excel generat per AttMan, col·locar una X (columna “A”) en la files que s’ha modificat

attman_08.png

Després, seleccionar l’opció “3. Escriure dades” i l’aplicació s’encarregarà de modificar directament tots els fitxers involucrats sense necessitat d’obrir-los un per un.

Utilitats d’AttMan per generar llistat de materials

Si tenim un projecte amb múltiples fitxers, i necessitem fer un llistat dels materials que s’especifiquen en l’esmentat projecte, hem de fer el següent:

Obrim l’aplicació AttMan .

Com descrivim anteriorment, s’ha d’obrir un arxiu en Excel, i en PERSONAL, seleccionar l’aplicació AttMan.

Després de triar l’idioma amb el qual es treballarà en l’aplicació, seleccionem “llegir blocs” que està en l’opció “2.Llegir dades”. S’obrirà una finestra on hem d’indicar el fitxer que conté el bloc que representa el material que volem comptabilitzar.

És important estar segur que el bloc que es va a comptabilitzar representi el material que volem i estigui present en tots els fitxers

En aquest cas, volem comptabilitzar la quantitat d’armaris, presa de corrent i de quin tipus són dins d’un projecte d’habitatge unifamiliar.

A la casella G1, seleccionem el nom del bloc que representa el material que volem comptabilitzar: ARMARI.

attman_09.png

attman_10.png

Després, ens dirigim a l’opció «2. Llegir dades “i punxem on diu” Fitxers “. Seleccionem tots els fitxers i li donem on diu “Obrir”.

attman_11.png

L’aplicació anirà llegint en cada un dels fitxers els atributs que conté el bloc indicat i els anirà emmagatzemant en el full d’Excel.

Depenent de la quantitat i pes dels fitxers, aquest procés pot ser mes o menys llarg

attman_12.png

L’Excel resultant ens indica que tenim: un Armari de 36 circuits (C36) de nom “T-PA” i un altre armari de 24 circuits (C24) de nom “T-PB”.

Després, si volguéssim analitzar un altre bloc que representa un altre material diferent (presa corrent), hem de: primer, anar-nos a l’opció “Altres”, seleccionar “Netejar full”. Després en la casella G1 canviar a el nom de el bloc que ens interessa, per al nostre exemple: PRESA CORRENT.

Si no punxem en netejar full i tornem a carregar els fitxers, el que passarà, és que l’aplicació ressaltarà en color vermell les files que fan referència a el bloc anterior.

attman_13.png

I tornem a donar-li a l’opció 2. Llegir dades on diu Fitxers; seleccionem tots els fitxers de nou i cliquem a “Obrir”. Es repetirà el procés descrit anteriorment i el resultat serà un llistat amb els atributs del bloc “PRESA CORRENT”

attman_14.png

Tot i haver netejat el full, l’aplicació deixa, a la part de “Atributs del bloc”, les caselles del bloc ja analitzat, però no col·loca cap valor en ella a les files corresponent al bloc nou

Entre els atributs, podem veure els que fan referència a l’armari a què estan enllaçats (ARMARI), al circuit que estan associats (CIRCUIT) i a la quantitat (QUANTITAT) i al tipus (TC). Amb això es pot fer un filtre i obtenir el resultat desitjat: quantitat de presa corrent de cada tipus i a quin armari està referits.